top of page

Privacy Policy

Uw privacy is van essentieel belang voor Brasserie Solarium.

Met deze privacy verklaring informeren we u graag over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.  

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Brasserie Solarium verzamelt, alsook over de wijze waarop Brasserie Solarium deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Huidige privacy verklaring is van toepassing op alle (commerciële) relaties tussen Brasserie Solarium en haar klanten, eindklanten, prospecten en business partners (inclusief wat betreft het gebruik van onze website www.Brasserie-solarium.be (hierna genoemd de “Website”).

Brasserie Solarium tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, alsook de huidige en toekomstige nationale wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Brasserie Solarium, bijvoorbeeld door uw bezoek aan de Website, het gebruik van de diensten van Brasserie Solarium, de aankoop van onze producten, verwerken wij deze gegevens conform deze Privacy Verklaring.

 

1.Soorten persoonsgegevens

Brasserie Solarium verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Voornaam

 • Emailadres

 • Adres (leveringsadres/facturatieadres)

 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)

 • Fax nummer

 • Functie

 • Klantnummer

 • Overige business card gegevens

 

Brasserie Solarium verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  over uw gebruik van onze Website. Zo zal Brasserie Solarium, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen van de Website u bezoekt, welke webbrowser u gebruikt en via welke website u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u echter  niet identificeren op grond van deze gegevens, maar kunnen op basis hiervan statistieken opmaken over het gebruik van de Website. (Zie onderstaande Cookie Policy)

 

2.Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Een bezoek aan de Website

 • Offerte-aanvragen

 • Een samenwerking of (in)directe contractuele relatie met Brasserie Solarium

 • Correspondentie met Brasserie Solarium (bijv. via het contactformulier op onze Website)

 • Het uitwisselen van business cards

 • Registratie bij het hoofdgebouw

 • De behandeling van een klacht met betrekking tot een product

 

Bovendien bevatten onze historische databases mogelijks persoonsgegevens, die we in het verleden hebben verkregen van derde partijen. Wij doen ons uiterste best om de verwerking van deze gegevens te vermijden en treffen maatregelen om dergelijke verwerkingen tot het minimum te beperken.

 

3.Gebruik persoonsgegevens

Brasserie Solarium kan uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden gebruiken:

 

 • De uitvoering van een overeenkomst met Brasserie Solarium

 • De opmaak en opvolging van offertes

 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)

 • Het behandelen van klachten

 • Beveiliging van (bezoekers aan) Brasserie Solarium

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

 • Het verzenden van gerichte marketing en promotionele aanbiedingen, mits u hiertoe uw expliciete toestemming heeft gegeven

 • Statistische doeleinden

 • Het onderhouden van relaties met klanten en prospecten

 • Productontwikkeling

 • Veiligheid en diefstalpreventie

 

De verwerking vindt enkel plaats, al naargelang het geval, indien:

- de verwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met Brasserie Solarium of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen,

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Brasserie Solarium rust

 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Brasserie Solarium of van een derde. Welke belangen dit precies betreft, verschilt naargelang de verwerking. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met sara.thevissen@Brasserie Solarium.be. Uiteraard houden wij steeds rekening met uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden en zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, indien uw belangen zwaarder zouden wegen (bijvoorbeeld wanneer u minderjarig bent).

- u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke    doeleinden.

 

4.Overdracht persoonsgegevens aan derden

Brasserie Solarium zal uw persoonsgegevens niet overdragen (verkopen of verhuren) aan derden.

In het kader van bovenstaande verwerkingen zal Brasserie Solarium uw persoonsgegevens mogelijks wel verstrekken aan haar leveranciers (vb. mailing service providers,  payment providers, softwareleveranciers, IT-partners, transport partners, onderaannemers, advocaten, externe boekhouders, verzekeraars, etc.).

Indien Brasserie Solarium uw persoonsgegevens in dit kader deelt met derden, is de betreffende derde partij steeds verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Brasserie Solarium uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 

Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Brasserie Solarium hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) (gerechtelijke) procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Brasserie Solarium.

 

Wanneer Brasserie Solarium of nagenoeg al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens die Brasserie Solarium heeft verzameld, deel uitmaken van de overgedragen activa.

 

5.Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Indien we uw persoonsgegevens zouden doorgeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die hun woonplaats of zetel hebben in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd door middel van een overeenkomst die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ bevat, ofwel (ii) passende waarborgen biedt door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

6.Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Brasserie Solarium uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘3. Gebruik persoonsgegevens’.

 

7. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u als betrokkene over volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

 • Recht op rectificatie, aanvulling of update van uw persoonsgegevens;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Brasserie Solarium wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer u één of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met brasserie_solarium@outlook.com. U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Voor de goede orde benadrukken we dat deze rechten geen absolute rechten zijn en dat Brasserie Solarium uw verzoek mogelijks niet kan inwilligen omwille van specifieke gegronde redenen.

 

8. Beveiliging persoonsgegevens

Brasserie Solarium verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, of verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Brasserie Solarium, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid nooit worden gegarandeerd.


 

9.Update privacy verklaring

Brasserie Solarium kan deze Privacy Verklaring updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. We zullen u hierover steeds informeren door middel van een duidelijke melding op onze website.

Indien u vragen of opmerkingen heeft i.v.m. deze privacy verklaring kan u contact opnemen via e-mail: brasserie_solarium@outlook.com of via post: Brasserie Solarium, Achttiende oogstwal 20, 3700 Tongeren, België.

Cookie Policy

Brasserie Solarium, Achttiende oogstwal 20, 3700 Tongeren, gebruikt cookies om de gebruikservaring van de bezoekers van haar websites te verbeteren. Met deze cookie policy (“Cookie Policy”) wensen wij u, als bezoeker van onze website, te informeren over de cookies die wij gebruiken op de volgende website: www.brasserie-solarium.be.

 

Wij kunnen deze Cookie Policy op ieder ogenblik wijzigen of aanvullen met betrekking tot ieder toekomstig gebruik van de Website, ongeacht de reden daartoe, door een herwerkte versie van de policy op de betreffende Website te plaatsen. Deze Cookie Policy zal dan ook steeds vermelden vanaf welke datum de betreffende versie geldt.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u deze website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (dit is een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (we spreken dan over een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee de website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat bewaard in een specifieke folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen eenvoudiger en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van de website die u heeft aangeklikt of over uw aanmeldingen. Zij helpen eveneens onthouden welke websites u heeft bezocht gedurende de afgelopen maanden of jaren. Cookies bevatten in beginsel geen virussen en installeren geen malware op uw computer of mobiel apparaat. Tracking cookies en third party cookies worden gewoonlijk gebruikt als middel om op lange termijn gegevens van uw browsegeschiedenis te verzamelen.

 

Welke cookies gebruiken wij?

 

Onze Website gebruikt volgende soorten cookies:

 

Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze Websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Indien u deze cookies zou weigeren, kan u de Website niet bezoeken.

 

Functionele cookies: deze vergemakkelijken het functioneren van onze Website , maken deze gebruiksvriendelijker en zorgen ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en favoriete pagina’s onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een feedbackformulier zodat we u niet telkens opnieuw hetzelfde formulier aanbieden.

 

Tracking cookies: deze cookies overleven gebruikerssessies en kunnen gedurende maximaal één jaar informatie verzamelen. Gedurende deze termijn zal de cookie naar zijn initiële waarde worden gereset telkens wanneer u de website bezoekt. Deze cookie registreert niet-vitale informatie, zoals hoe een bezoeker de Website de eerste keer heeft bereikt. Dit is dan ook de reden waarom deze cookies tracking cookies worden genoemd. Wanneer u een taalvoorkeur heeft gekozen, zal de Website dit als een blijvende cookie registreren in uw browser. Wanneer u de Website dan opnieuw raadpleegt, verzekert deze cookie dat de inhoud in uw voorkeurtaal wordt weergegeven.

 

Performantie-cookies (oftwel analytische cookies): via deze cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze Website met de bedoeling de inhoud van onze Website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze Website te verhogen. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

 

Beheer van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht ontvangt wanneer een cookie wordt geplaatst of u kan het plaatsen van cookies uitschakelen. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u bepaalde delen van onze Website niet kan bezoeken.

 

Deze Cookie Policy wordt beheerst door en moet bijgevolg geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht.

bottom of page